Vann på Nett

1983

Blåskjell som metallindikator

Nitrogen eller fosforbegrensende algevekst – noe om betydning av forskjellige faktorer

Tæring på sementforinger i duktile støpejernsrør

Bruk av varmepumpe på renseanlegg

Fjerning av nitrat i drikkevann

Fosfor – nitrogen eller begge deler

Vannkvalitet i mørtelforede støpejernsrør på Byneset ved Trondheim

Slamhåndtering på små renseanlegg

Nitrogenfjerning med nitrifikasjon/denitrifikasjon i fullskala ved HIAS renseanlegg

Asbestsementrør i drikkevannsforsyningen – Tiltak mot innvendig tæring

Vassforbruk/avløpsvassmengder ved 3 hotell og 1 vegkro

Organisering av drift av renseanlegg

Hygienisering og stabilisering av slam ved bruk av rent oksygen

Kjemisk behandling av sandfiltre

De dimensjonsgivende regnintensiteter må reduseres for større avløpsfelt

Interkommunalt samarbeid om drift av renseanlegg i Øvre Telemark

Närsalter, eutrofiering och tidsperspektivet

Rensing av kloakk i aerobe dykkede biologiske filtre

Kjemisk rensing av konsentrerte organiske avløp – innledende forsøk

Beredskap mot oljeforurensninger. Hvor står vi og hvor går veien videre?

Organisk stoff i avløpsvann: TOC bør erstatte BOD ved utslippskontroll

Nedslamming og forsøpling av havbunnen ved utslipp av kommunalt avløpsvann

Metoder og utstyr, lokalt og sentralt

Miljøgifter i overvann

Avslutning av NTNFs Utvalg for drift av renseanlegg (UDR)

Oljeutslipp i Frierfjorden

Fluorescerende bakterier i drikkevann

Kjemikaliedosering ved kommunale renseanlegg

Skisse til program for regionale undersøkelser av miljøgifter i det aquatiske miljøet

Toksisitetstester med bakterier