Vann på Nett

1980

Moss-Rygge fellesvannverk – planlagt utbygging

Notis om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann og sedimenter fra Heddalsvatnet

Praktisk opplegg av frilandskompostering

Landbrukets bidrag til forurensning av Vansjø – Hobølvassdraget

Mot slutten av vannkraftepoken

Forurensningsmyndighetenes overvåking av vann og luft

Klarlegging av sanerings- og restaureringstiltak for Årungen

Lovgrunnlaget for beskyttelse av vannkilder mot forurensning

Mot slutten av vannkraftepoken

Industriens vannforbruk – 1970 – 2020

Matematisk modell for Årungen

Beskyttelse av vannkilder mot forurensning – fremgangsmåte

Mot slutten av vannkraftepoken. Bør vi endre behandlingen av vassdragsreguleringssakene?

Tilstand vedrørende overløp i avløpsnett

Bruk af forurenset vann til jordbruksvanning

Beskyttelse av vannkilder mot forurensningskostnader

Bør vi endre behandlingen av vassdragsreguleringssaker?

Avløpsledningsnett – et miljøproblem og en utfordring for VA-faget

Landbruket som forurensningskilde

Beregning av humus- og partikkelkonsentrasjoner i innsjøer ved hjelp av lysgjennomskinnelighetsmålinger

Noen betraktninger omkring behandling av vassdragsreguleringssaker

Vannforskning ved Institutt for teknisk biokjemi

Praktiske erfaringer med frilandskompostering av råslam

Rensing av sigevann fra kommunale fyllplasser – Forskningsprogram og foreløpige resultater

Bruk av aktivt karbon til drikkevannsrensing

Vassdragsreguleringer – utgangspunktet bør bli vassdragene som økosystemer

Prosjekt transport av vann – En oversikt

Kompostering av kloakkslam drep egg av innvollsorm

Saneringsplan for avløpsnettet i Gjøvik

Hvordan er forurensningssituasjonen for Oslofjorden i dag