08.05.2017 Restaurering av urbane vassdrag

Velkommen og innledning
Sindre Langaas, NIVA og VannforeningenPrinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo
Tharan Fergus, Oslo kommune VAV

Nørrebrosjælen –et eksempel på interaksjon mellom hydrologi, funksjon og opplevelse
Astrid Kock Grusgaard, Rambøll DK

Naturmangfold i byen
Markus Lindholm, NIVA

Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene i restaurerte urbane vassdrag som benyttes til bading, rekreasjon og parkmiljø
Trond Mæhlum, NIBIO

Åpning av bekk med sjøørettoppgang i et område med tett infrastruktur: Eksempel Dælibekken
Nina Syversen, AsplanViak

Se streaming av arrangementet