12.10.2016 Miljøoppfølgingsprogrammer ved større utbyggingsprosjekter

01 Innledning
v/Simon Haraldsen, Møteleder

02 Planlov og forurensningslov i miljøoppfølging av store anlegg
v/Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold

03 Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfase
v/Sissel Brit Ranneklev, NIVA

04 Miljøoppfølgingsplan for Follobanen – Utredningsfase med hovedvekt på effekt på vannmiljø
v/Nina Syversen, Asplan Viak

05 Miljøoppfølgingsplan fra Follobanen – Anleggsfase
v/Sigrun Tytlandsvik, Jerbaneverket

06 Harpe Bru – Vurderinger og utfordringer for akvatiske biotoper under samferdselsprosjekter
v/Morten Kraabøl, Multiconsult

07 Vannmiljøutfordringer under planlegging og bygg av E18 i Øsfold
v/Lene Sørlie Heier, Statens Vegvesen

08 Strandveien Lillestrøm – Nytt boligområde i Nitelva
v/Karel Grootjans, Sweco

09 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for VA-prosjekter i Ski kommune
v/Anita Myrmæl, Sweco