28.11.2019 Fagtreff: Har vannverkene god nok sikkerhet og beredskap?

28. nov. kl. 10:00–16:00 Statens Hus, TRONDHEIM

Hvordan jobber vannverkene for å ivareta sikker og trygg vannforsyning? Hvordan håndterer man en krisesituasjon best mulig?

Vannbransjen står ovenfor nye og økte trusler, både som følge av klimaendringer og endringer i samfunnet. Klimaendringene kan gi dårligere og mer varierende kvalitet på råvannskildene, og dermed behov for å oppgradere vannbehandlingen. I tillegg kan et aldrende distribusjonssystem øke risikoen for forurensning til ledningsnett og høydebasseng, slik vi har sett eksempler på i løpet av sommeren 2019. Endret trusselnivå i samfunnet utgjør også en risiko for vannforsyningen, der IT-sikkerhet og god kontroll over vannverkets eget driftssystem blir stadig viktigere.
I dette fagtreffet ønsker vi å belyse hva som skal til for å bedre sikkerheten i vannforsyningen. Hvordan håndterer vannverkene ROS- og beredskapsarbeidet, og hva kan vi bli bedre på? Aktuelle tema er farekartlegging, risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), operativ beredskap og krisekommunikasjon.

Program