12.10.2015 Forurensingskilder og fordeling

Tradisjonelle metoder for kildesporing/forurensingskartlegging

a. Husdyrgjødsel og avløpsvann som potensielle kilder til fosforforurensning – fylkesvise forskjeller
Ola Hanserud, NIBIO

b. Spredt avløp i jordbrukslandskapet – kildesporing, kartlegging og tiltak
Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO

c. Vurdering av fosfor og bakterier i overvannsutløp og renset avløpsvannsutslipp ved bruk av en todimensjonal hydrodynamisk modell (MIKE21)
Karen Brinchmann, DHI

Nye metoder for kildesporing

a. Etablering av en bakteriell kildesporingsmetode og tre eksempler på anvendelse i urban setting
Aina C. Wennberg, NIVA

b. Mikrobiell kildesporing av fekal vannforurensing sammen med deteksjon av legemidler og personlige pleieprodukter
Adam M Paruch, NIBIO

Sverige har fokus på kildesporing. Hva kan vi lære?

a. En svensk verktygslåda för fekal källspårning
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket och Sveriges Landbruksuniversitet

b. Mikrobiell källspårning:

Tillämpning av metod för att kombinera expertbedömningar och Bacteroides qPCR-analyser
Johan Åstrøm, Tyréns AB