29.08.2016 Hvor ble det av miljøgiftene i vannforskriften?

Vi gjennomgår endringer i Vannforskriften og veilederen, og diskuterer hvordan man på best mulig måte kan følge opp arbeidet med miljøgifter i vann.

Vannforskriften har som formål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Kjemisk tilstand i en vannforekomst bestemmes ut fra grenseverdier til de prioriterte stoffene i vannforskriften. I tillegg skal man overvåke og klassifisere andre miljøgifter som slippes ut i vannforekomster i mengder som kan ha miljømessig betydning.

I overkant av 97 prosent av alle vannforekomster har udefinert kjemisk tilstand de er ikke klassifisert. Dette står i sterk kontrast til økologisk tilstand, hvor kun 7 prosent har udefinert tilstand. En rekke påvirkninger vil kunne gi utslag på kjemisk tilstand. Vannforvaltningsplanenes beskrivelse og behandling av kjemisk tilstand og miljøgiftproblematikk er svært ulik mellom regionene.

Miljødirektoratet, i samarbeid med direktoratsgruppa for gjennomføringen av vannforskriften, har jobbet med nye grenseverdier for prioriterte stoffer, og vannregionspesifikke stoffer. Kapittelet i klassifiseringsveilederen som omhandler miljøgifter er under revisjon.

 • Hva innebærer endringen i grenseverdier for de prioriterte stoffene og hva sier den nye veiledningen?
 • Hvordan utpekes de vannregionspesifikke stoffene og hvilken konsekvens vil det få?
 • Hvilke stoffer befinner seg på observasjonslista og hvilke konsekvenser har det for overvåking av det enkelte stoffet?

På fagtreffet vil vi gjennomgå endringer i forskriften og veilederen, og diskutere hvordan man på best mulig måte kan følge opp arbeidet med miljøgifter i vann.

Program:

 1. Miljøgifter i vannforvaltningsplaner
  -Forventninger til innhold i tiltaksplaner
  v/Rune Pettersen, Miljødirektoratet
 2. Erfaring med arbeid med miljøgifter i dagens tiltaksplaner
  v/Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 3. Avløp som kilde og resipient
  v/Terje Farestveit, Miljødirektoratet
 4. Avrenning fra gater og veier, kilder og mulige tiltak
  v/Turid Hertel-Aas, Vegdirektoratet
 5. Kontroll av påslipp
  -Hvordan kan kommunene sikre oversikt og gjennomføre tiltak?
  v/Toril Giske, Oslo VAV
 6. Hvordan har man kommet fram til nye grenseverdier?
  v/Anders Ruus, NIVA og Hans Peter Arp, NGI