27.-28.09.2017 Restaurering av vassdrag og våtmarker

1. Vekommen og introduksjon
ved Anna Elisa Tryti, Byråd for Byutvikling i Bergen kommune (Magnar Sekse)

2. Miljøvennlig flomsikring
Can Natural Flood Risk Management be effective? – The Eddleston Water project
Christopher Spray, University of Dundee, Scotland

3.a Mer miljøvennlig flomsikring
Siss-May Edvardsen, NVE og Ulrich Pulg, Uni Miljø

4. Klimatilpasning, overvannshåndtering og blågrønne løsninger i Bergen kommune
Magnar Sekse, Bergen kommune

5. Nasjonal plan for restaurering av våtmark
Vibeke Husby, Miljødirektoratet

6. Våtmark som erstatningsbiotop for vannkraftregulering
Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap

7. Restaurering av Rusasetvatnet i Ørland kommune
Ingrid Bjørklund, Besøkssenter Våtmark Ørland

8. Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering?
Christer Nilsson, Umeå universitet, Sverige

9. Tiltakshåndbok – hvordan bedre fysiske miljøforhold i vassdrag
Ulrich Pulg, Uni Miljø

10. Helhetlig restaurering for å løse Norges vannutfordringer
Therese Fosholt Moe, NIVA

Lokale utfordringer i og rundt Bergen
11. Forvaltningsplan for Bergensvassdragene og restaurering av sjøørretvassdrag i Bergen
Ole R. Sandven, Bergen kommune

Utfordringer de lokale vassdragene – behovet for tiltak
Terje Aarsand, Bergen Elveforum

12. Presentasjon av Haukaas i møtelokalet
Befaring Haukåsvassdraget, Bergen kommune

Befaring Apeltunvassdraget, Bergen kommune
Reidar Staalesen, Steinerskolen

Befaring Herdla, Askøy kommune
Jørgen Aarø og Stein Byrkjeland, Fylkesmannen i Hordaland