23.09.2019 Fagtreff: De viktige kantsonene langs vassdrag

23. sep. kl. 12:00–16:00 Vitenparken Campus Ås, ÅS

Kantsoner er et svært dagsaktuelt tema, og fagtreffet vil belyse lover og regelverk-, planlegging og skjøtsel, samt forskningsresultater og erfaringer fra ulike typer vegetasjon i kantsoner.

Vannressurslovens § 11 setter krav om at det opprettholdes et begrenset areal med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vannføring. Kantsoner har mange viktige funksjoner. Naturlig vegetasjon langs vassdrag har svært høy artsdiversitet og er viktig for overlevelse av flere rødlistearter, samt for en rekke viktige insekter. For fisk i vassdraget er gir trær og busker grunnlag for mattilgang, skjul mot fiender, beskyttelse mot sollys og holder temperaturen i vannet mer stabil gjennom døgnet.
Klimaendringer med økt nedbør og mer intense nedbørepisoder øker faren for overflateavrenning fra omkringliggende arealer, og vegetasjon langs vassdrag fungerer som effektive rensefilter. Klimaendringene fører også til mer variert vannføring i vassdraget, noe som gjør kantene mer erosjonsutsatt. Røtter fra trær og busker i kantsonene kan være med å redusere hastigheten av flomvannet, fungere som armering av kantene og derved redusere kanterosjon.
Møteleder: Anne-Grete Blankenberg (NIBIO)

Fagtreffet ble streamet og er tilgjengelig på Youtube
program