21.01.2019 Fagtreff: Snøhåndtering – er vi forberedt på nye snørike vintre med forurenset snø?

Vinteren 2018 ble svært snørik og kommunene fikk problemer med å lokalisere snødeponier og behovet for bortkjøring var stor. Snøhåndteringen var ute av kontroll og store snødeponier ble lagt rett ved sårbare resipienter. Noe som igjen kan føre til betydelig forurensning med smeltevannet til resipienten.

Det har også vært fokus på problemet i lokale medier som viste bilder av store skitne «snøberg» rett ved vassdrag, og var etablert uten noen form for tillatelse.

Staten, kommunene og problemeiere bruker i dag store summer på å rydde opp i forurensning av miljøgifter i forurenset grunn og til vassdrag. Det blir derfor viktig at en har mest mulig kontroll over forurenset snø som kan inneholde betydelige mengder forurensning fra vegslitasje og trafikk samt fra andre kilder. Det er knyttet utfordringer til å finne gode miljøløsninger for snøhåndtering.

I dag spriker løsningene fra dumping av snø i sjø og vassdrag, enkle sandfang og til avanserte løsninger som snøsmelteanlegget i Oslo.

Innledere: 

 • Miljørisiko knyttet til snøhåndtering
  Eivind Dypvik, Rambøll
 • Saltpåvirkninger av sårbare vannforekomster kan være et betydelig problem
  Øivind Løvstad, Limno Consult
 • Erfaringer fra en snørik sesong for NCCs Snøsmelteanlegg i Oslo
  Guro Thue Unsgård, Norconsult
 • Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset snø
  Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Snøhåndtering i Oslo by – Status og planer
  Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune
 • Rensemetoder for avrenning fra snødeponier
  Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS