30.-31.08.2016 Restaurering av vassdrag og våtmarker

0 1 Velkommen og introduksjon
Anders Iversen, fagdirektør, Miljødirektoratet

KEY NOTE SPEAKERS
02 Landskap i förvandling – från soptipp till naturreservat
Mats Rosenberg, kommunbiolog, Örebro kommun (Sverige)

03 Linking river and wetland rehabilitation to good ecological status
Working with natural processes to manage flood risk, help with
adaptation to climate change, reduce diffuse pollution and benefit
people and wildlife.
Ann Skinner, Senior Conservation Advisor, Environment Agency (UK)

URBANE VASSDRAG
04 Blågrønn strategi i Trondheim kommune
Kyrre Halvorsen, Prosjektleder, Trondheim kommune

05 Åpning av Dælibekken og restaurering av landskapet langs bekken
Pedro Ardila, Spesialrådgiver, Bærum kommune

06 Kjørbekken – fra rør til Landskap
Marja Skotheim Folde, byplanlegger, Skien kommune

NATURLIGE VASSDRAG
07 Regional plan for Gudbrandsdalslågen
Hvordan redusere flomskader men ivareta hensynet til naturmiljøet
Heidi Eriksen, Rådgiver, Fylkeskommunen i Oppland

08 Eksempler på dreneringstiltak i små nedbørfelt. NIFS-prosjektet
Erik Traae, NVE

09 Restaurering av kantvegetasjon langs elver i jordbrukslandskapet
Eva Skarbøvik, seniorforsker og Anne-Grete Buseth Blankenberg,
seniorforsker, NIBIO

VÅTMARK
10 Erfaringer rundt restaurering av myr i Søndre Land kommune
Tonje Berland, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

FRA FORSKNINGEN
11 Rescape. Systematisering av erfaringer for å forbedre framtidige
restaureringsaktiviteter i Norge
Berit Köhler, forsker II, NINA

BEFARING
12 Befaring Vikelva på Ranheim, Trondheim kommune
Vikelva, gammel industripåvirket bekk blir et viktig element i ny bydel
Terje Nøst, naturforvalter, Trondheim kommune

13 Befaring Gråelva, Stjørdal kommune
Arne Jørgen Kjøsnes, NVE