18.01.2017 Vannkraft og vilkårsrevisjoner

01 Vanndirektivet, vilkårsrevisjoner og prioriteringer
v/Eirik Bjørkhaug, NVE

02 EU- arbeid, avbøtende tiltak og miljøforvaltningens prioriteringer fremover
v/Jo Halvard Halleraker, Miljødirektoratet

03 Miljøforbedring i regulerte vassdrag – hvordan møter kraftbransjen nye muligheter og nye krav?
v/Geir Taugbøl, EnergiNorge

04 Strategisk planlegging av vannkraft – muligheter og begrensninger
v/Haakon Thaulow, NIVA

05 Vannkraftverk uten miljøvilkår – muligheter og utfordringer sett fra et miljø- og friluftlivsperspektiv
v/Silje Helen Hansen, SABIMA

06 Hvordan velge effektive og målrettede miljøtiltak i regulerte elver?
v/Ulrich Pulg, UniResearch

07 Ringedalsvatn – gjødslingstiltak og effekter på fisken
v/Eirik Fjeld, NIVA

08 Vannforskriften i regulerte vassdrag – Erfaringer fra vannområde Mjøsa
v/Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver