16.-17.09.2019 Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Eksempler fra internasjonale og nasjonale prosjekter ble presentert. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Vi feiret at dette var det 10. seminaret med en full seminardag den 16. september, etterfulgt av en dag med befaringer den 17. september. Begge dager var i Trondheim, der det hele startet i 2010.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder. Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. FNs bærekaftsmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres.

Program PDF