16.02.2016 Sentral beredskapsstøtte for vannverk

Det har lenge vært påpekt et behov for en styrket sikkerhet og beredskap for norsk vannforsyning, nå legges det opp til en norsk krisestøtteenhet som blir lagt til Norsk folkehelseinstitutt.

Det har lenge vært påpekt et behov for en styrket sikkerhet og beredskap for norsk vannforsyning, herunder en norsk variant av den svenske Nationell vattenkatastrofgrupp (VAKA), som ble opprettet i 2004.

I 2015 har Stortinget pekt på behovet for en slik støtteenhet i sin behandling av Folkehelsemeldingen og statlige myndigheter i sin gjennomføringsplan under Protokoll om vann og helse. Det legges opp til at en norsk krisestøtteenhet skal være et nettverk av erfarne fagfolk fra vannbransjen som er tilgjengelige for å bidra med veiledning, faglige råd og støtte per telefon og/eller på stedet, ved krisehendelser innen vannforsyningen.

Sekretariatet for krisestøtteenheten vil bli lagt til Nasjonalt folkehelseinstitutt, og en vakttelefon for vannverk vil bli etablert som en del av Giftinformasjonen. Mattilsynet vil også være en del av dette nettverket. Sentrale aktører vil presentere denne krisestøtteenheten og informere om hvilken nytte vannverkene kan ha av en slik ordning.

Møteleder: Vidar Lund

Sted: FHI, Lovisenberggata 8, Oslo
Bakgrunnen for ønske om en nasjonal norsk krisestøtteenhet for vannverk
v/ Stig Atle Vange, HOD
Etablering av krisestøtteenhet og FHIs arbeid med beredskap
v/ Toril Attramadal, Nasjonalt Folkehelseinstituttet
Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene?
NN, Mattilsynet
Norsk Vann har vært en pådriver for å bedre beredskapsstøtten til vannverkene. Hva blir Norsk Van
v/ Per Martin Øfsti, Stjørdal kommune
Erfaringer fra den svenske krisestøtteenheten – VAKA
v/Christina Nordensten, Livsmedelsverket
Synspunkter fra utvalgte vannverk på behovet for en sentral beredskapsstøtteenhet.
v/ Sigurd Grande, Vann- og avløpsetaten i Oslo og Jan Roger Aas, Årnes vannverk SA