08.10.2015 Tap av jord

  1. Innledning og hensikten med seminaret v/Jannes Stolte, NIBIO
  2. Klimascenarier i Norge og konsekvenser for erosjon og tap av jord v/Lillian Øygarden, NIBIO
  3. Muligheter for tiltak i små nedbørfelt for å hindre flom og jordtap ved ekstreme hendelser v/Jannes Stolte, NIBIO
  4. Konsekvenser av flom og ras for vannkvaliteten i jordbruksområder v/Eva Skarbøvik, NIBIO
  5. Flom og ras i Morsa-vassdraget, utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak v/Marit Ness Kjeve,  Morsa Vannområde
  6. Erfaringer fra tiltak mot flomdemping v/Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
  7. NVEs rolle og ansvar v/Inger Staubo, NVE
  8.  Landbruksmyndighetenes rolle og ansvar i forhold til å hindre tap av jord ved ekstreme hendelser v/Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet
  9. Plenumsdiskusjon