14.10.2019 Fagtreff: Oppfølging av vannforskriften – har vi glemt bakteriene?

Vannforskriften og dagens forvaltningsplaner fokuserer mye på økologi. Det er flere viktige forvaltningsmessige vannkvalitetsparametere som ikke anvendes blant de fysisk/kjemiske støtteparametere til de biologiske kvalitetselementene. Koliforme bakterier er et slikt eksempel. Mange mener at vannforvaltningsplanene bør bidra bedre til å ivareta viktige brukerinteresser da formålet med vannforskriften er å sikre mest mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, § 1.
Forurenset drikkevann i Askøy kommune der mange innbyggere ble syke sommeren 2019, var en alvorlig vekker.
I mange EU-landene – og spesielt i byene – er ofte tiltaksarbeidet styrende etter EUs badevanns direktiv. Dette direktivet er ikke innført i Norge. For å få gehør for store miljøinvesteringer i kommunene blir det viktig med politisk engasjement og medvirkning fra brukerne av vannforekomstene.
Trenger man et tredelt klassifiseringssystem for å dekke behovet til norsk helhetlig vannforvaltning? Dvs at i tillegg til dagens kjemiske- og økologisk klassifiseringer også innfører egnethetsklassifisering for bruk for å oppnå bedre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.
Følg møtet via streaming, eller personlig oppmøte.

Program 14.10.19

Se opptak