14.03.2016 Kampen om arealene

Vannkvalitet og miljøutfordringer henger nøye sammen med hvordan arealene langs vassdrag og sjø blir disponert. I dag er det varierende hvor godt vannmiljøet blir ivaretatt i arealplanleggingen.

Møteleder: Simon Haraldsen
Sted: Grensesvingen 7, Oslo

1. Vedtatt vannforvaltningsplan for vannregion Glomma gir føringer for arealplanleggingen
v/Tyra Marie Risnes, Vannregionmyndigheten, Østfold fylkeskommune
2. Hur svensk kommunal planering har anpasset seg vattenförvaltningen
v/Anders Rimne, Boverket Sverige
3. Vurderinger for å redusere effekter av flom og hensynet til vassdragsmiljø i utsatte områder
v/Peer Sommer-Erichson, NVE
4. Follobanen; Stor befolkningsvekst i Ski kommune
– sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift.
v/Knut Bjørnskau, Ski kommune
5. Case: Inter City jernbane langs Vorma – og håndtering av vannmiljø
v/Erling Gunnulfsen, Asplan Viak AS
6. Vannforskriften § 12 – krav til ny virksomhet
v/Malin Fosse, Klima- og miljødepartementet