05.12.2018 Jordbrukets oppfølging av vannforskriften

Vannforskriften som trådte i kraft i 2007 er en oppfølging av EUs rammedirektiv for vann. Den innebærer et systematisk arbeid for bevaring av vannressurser og for å bedre vannkvaliteten der det er nødvendig. Hensikten med dette seminarer er å drøfte utfordringene, erfaringene og hva som må til av økonomiske og juridiske virkemidler for å nå miljømålene i eutrofe vassdrag.

 

Program:

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Informasjon om Vannforeningen

Informasjon om Vannforeningen og innledning ved møteleder.

Helene Gabestad (Østfold fylkeskommune/seminarkomiteen Vannforeningen).

09:10 Innledning

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag.

Helga Gunnarsdóttir (Miljødirektoratet).

Tema 1. Juridiske virkemidler – Gjødselvareforskriften og bedre vannmiljø?

09:40 Problembeskrivelse knyttet til overskudd av fosfor i jord

Anne Falk Øgaard (NIBIO).

10:00 Utfordringer i hverdagen knyttet til husdyrgjødsel og vannmiljø

Monica Dahlmo (Fylkesmannen i Rogaland).

10:45 Handlingsrommet i dagens gjødselvareforskrift

Anna- Sara Magnusson, Miljødirektoratet

10:55 Ny gjødselbruksforskrift – forslag til ny forskrift ut fra hensyn til vannmiljø og ressursutnyttelse

Carl Erik Semb (Landbruksdirektoratet) og Anna-Sara Magnusson (Miljødirektoratet).

Tema 2. Vannmiljøtiltak og revisjon av miljøprogrammene i jordbruket – vil vi tette gapet?

12:20 Nasjonal instruks for RMP og nye innrettinger for vanntiltak i jordbruket

Kaja Killingland (Landbruksdirektoratet).

12:50 Har jordarbeidingstiltakene positiv effekt på fosforavrenningen?

– nye resultater fra Kjelle ruteforsøk og JOVA-overvåkingen

Marianne Bechmann (NIBIO).

13:20 Oppslutningen om jordarbeidingstiltak i Halden-vassdraget, endrede forskriftskrav 2012, hva skjedde?

Lars Kristian Selbekk (Vannområde Haldenvassdraget).

13:40 Erfaringer med vannmiljøtiltak i vannområde Øyeren og hva må til for å nå målene?

Kristian Moseby (Vannområde Øyeren).

14:20 Nye RMP-Viken. Bidrag til å tette gap i vassdragene våre via krav og tilskudd til vannmiljøtiltak.

Morten Ingvaldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

14:40 Hvordan skal Norges Bondelag bidra til å nå målene om godt vannmiljø?

Ved Sigurd Enger/Finn Erlend Ødegård (Norges Bondelag).

15:00 Panel – Hvordan skal Jordbruksavtalepartene sørge for at vi når målene om godt vannmiljø?

Line Meinert Rød (Landbruks- og matdepartementet), Sigurd Enger/Finn Erlend Ødegård (Norges Bondelag) og Lajla Tunaal White (Klima- og miljødepartementet)

15:30 Oppsummering ved møteleder og vel hjem.