02.11.2015 Renseløsninger for tunnelvaskevann

1. Hvorfor vasker man tunneler og hvordan gjøres dette i praksis?
v/Jon Erik Olderskog, MESTA
2. Miljøgifter og resipientens følsomhet. Hvilket beskyttelsesnivå trengs?
Åpne sedimentasjonsdammer – etisk betenkelig?
v/Sissel B. Ranneklev, NIVA
3a. Teknologi for rensing av tunnelvaskevann – stasjonære systemer
v/Frøydis Garshol, Aquateam COWI AS
3b. Hvilke muligheter finnes uten tilgang på renseareal? Bruk av mobile
rensesystemer
v/Ashish Sahu, Aquateam COWI AS
4. Strategi – Hvordan jobber Statens Vegvesen for å begrense utslipps-
problemene?
v/Sondre Meland, Statens Vegvesen
5. Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen – risikovurderinger av resipienter og
planlegging av vannhåndteringen i anleggsfasen.
v/Stina Kiil, Multiconsult
6. Oslotunnelene – hvordan sikre både miljøhensyn og sikkerhetskrav?
v/Kajsa Frost, Statens Vegvesen

Se streaming av arrangementet