15.11.21 Fagtreff: Utfordringer med avløp fra mobile turister

PROGRAM

 • Velkommen
  Møteleder Line Diana Blytt, Norwaste
 • Erfaringer med innføring av forbud mot tømming av septiktank fra fritidsbåter og etablering av septikmottak
  Anita Borge, vannområdeleder PURA
 • Den mest voksende turistgruppen, bobilturismen og utfordringer med tømmeanlegg
  Tor Henriksen, visepresident i Norsk Bobilforening
 • Septikmottak for fritidsbåter -erfaringer
  Gunnar Aslesen, VAV funksjonsleder
 • Oppsummering
  Møteleder Line Diana Blytt, Norwaste

Norsk juniorvannpris – for ungdom mellom 15 – 20 år

Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og definerer selv størrelse og dybde på prosjektet. Selve prosjektet skal gjennomføres vår/sommer/høst.

Konkurransen er for ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, vidaregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men maks to personer kan representere gruppa i den norske og internasjonale finalen.

Lurer du på hvilke temaer prosjektet kan omhandle? Sjekk ut nettsiden: Norsk Juniorvannpris | For unge vannforskere


Risikobasert vannovervåkning

12. APR. KL. 12:00–15:00 MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT

Risikovurdering, farekartlegging, prøvetakingsplanlegging og overvåkning i framtiden.

I Askøy ble det i juni 2019 oppdaget et vannbårent utbrudd av Campylobacter, uten at det var signal som kunne tilsi at drikkevannet var blitt forurenset. Dette er et eksempel på at tradisjonell rutineovervåkning ikke er en garanti for å oppdage forurensningshendelser. Vi trenger andre tilnærminger for å redusere sannsynligheten for forurensning av drikkevannet.

I lys av blant annet hendelsen i Askøy og Mattilsynets tilsynskampanje med fokus på farekartlegging, skal dette fagtreffet diskutere begrepet «risikobasert vannovervåkning». Fagtreffet deles inn i to deler, der den første delen tar for seg risikovurdering, farekartlegging og prøvetakingsplanlegging hos ulike vannverkseiere. Den andre delen skal holde fokus på hva som kan skje på overvåkningsfronten i framtiden.

Ta en titt på programmet og meld deg på her!


Vårens program er her!

Norsk Vannforening gleder seg til en begivenhetsrik vår. Vi starter aktiviteten på nett og håper på et like stort digitalt engasjement som i fjor. Vi ser an utviklingen og når det lar seg gjøre vil vi åpne opp for fysisk deltakelse.

Følg med på foredrag og diskusjoner om sirkulære løsninger, miljø-DNA, utfordringer med økt Norgesferie, algevekst og mye mer. Her er programmet


Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

Dette fagtreffet tar for seg de siste undersøkelsene som har vært gjennomført med hensyn til slamkvalitet, risikovurderingene og nye teknologier og skal prøve å se i glasskulen hvilken vei bransjen går i lys av kommende regelverk.

NÅR: 15. FEB. KL. 12:00–15:30

HVOR: MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT

Norge er i en særstilling i Europa og gjenvinner en stor andel behandlet avløpslam som jordforbedringsmiddel i landbruk og grøntanlegg. Vi har et relativt rent slam med lavt tungmetallinnhold og lite miljøgifter. Dessuten har vi krav til å hygienisere slammet hvis det skal brukes som ressurs. Det er likevel noe skepsis til bruk av slam, det inneholder mye fosfor og man kan derfor overdosere og det er stoffer man ikke har undersøkt like godt som medisinrester, antibiotikaresistens, mikroplast og organiske miljøgifter.

Gjødselvareforskrift har vært under revisjon i flere år, men er ikke vedtatt ennå, nye regler fra EU er under oppseiling. Kan disse nye kravene og trendene vi ser i bransjen endre vår holdning og bruk av slam? Nye slambehandlingsteknologier har også kommet til og slammet utnyttes bedre og bedre som energikilde.


Koronavirussmitte og vann

– Hva har denne pandemien lært oss om smitte av Covid-19 gjennom drikkevann, avløpsvann og badevann?

Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2 viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Når: 18. januar 2021
Hvor: Nettbasert

I januar 2021 har det gått ett år siden Sars-Cov-2-viruset ble oppdaget i Wuhan i Kina. Viruset har vist seg å være svært smittsomt og påvirket en hele verden i form av økt beredskap og måten vi omgås hverandre på.

For vannbransjen dukket det også opp, i tidlig fase av pandemien, spørsmål som for eksempel om korona kan smitte via drikkevann og badevann og nødvendige smitteverntiltak ved håndtering av avløpsvann.

I en krise med et nytt agens er informasjonsbehovet stort og det produseres mye kunnskap på kort tid. Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2-viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Da fortsatt mye er usikkert vedrørende denne pandemiutviklingen, må det tas forbehold om at programmet kan bli modifisert når fagtreffet nærmer seg.

Møteleder: Vidar Lund

Meld deg på for å få tilsendt streaminglenke


Vannprisen 2021: Kandidater ønskes!

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfrmaer RIF
innen VA og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse
for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til
enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.
Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk,
organisasjonsmessig eller administrativ karakter.
Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend.


Forslag til kandidat skal være skriftlig og inneholde:
• Navn på kandidat
• Presentasjon av kandidaten
• Begrunnelse for kandidaturet


Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått inneværende år.
Forslag til kandidater mottas av sekretariatet senest 31. desember 2020.
Forslagene merkes «Kandidat vannprisen» og sendes til:
post@vannforeningen.no


Vannprisseminaret 2020

Rehabiliteringstakt og utvikling i vannbransjen

4. nov. kl. 09:00-15:20
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Hvordan kan vi utnytte ny teknologi?

Følg med live på Youtube

TEMAER:

• Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Behovet er stort, men fornyelsestakten er tilsynelatende for lav.

• Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Er smart teknologi en teknoblaff? eller blir det et viktig tilskudd til effektiviseringen av vann og avløpstjenestene?

Seminaret vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler, fra FoU til praktisk tilnærming. Programmet har også et internasjonalt perspektiv, representert ved to studenter som nylig har fullført sitt mastergradsarbeid ved NTNU med problemstillinger knyttet til vannforsyning, der også smart teknologi er benyttet.

UTDELING AV VANNPRISEN:

RIF og Vannforeningen har kåret Sveinung Sægrov, professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk ved NTNU, til vinner av Vannprisen 2020. Sveinung har vært et fyrtårn når det gjelder anvendt forskning og undervisning i Norge siden 1976. Han har vært med på å stake ut kursen for norsk vannbransje. Han har ledet og koordinert store nasjonale kompetanseløft i Norge de siste 40 årene og har også vært en drivkraft for at vi har fått et internasjonalt fokus og nettverk som vi kan vokse videre på. Sveinung har med det bidratt til at norsk vannbransje i stadig større grad jobber internasjonalt og samtidig knytter til seg resultater og erfaringer utenfor landets grenser. Sveinung innleder årets Vannprisseminar.

SE PROGRAMMET HER